ZWCAD ZWCAD 2017 ACAD
Classic Std Pro LT Full
Compatibility
From .dwg R12 to the latest version
DXF/DWT support
Import DGN
 
Interface
Classic and Ribbon interfaces
Customize Ribbon interface (CUI)
Properties Palette
Command prompt with auto-complete
Drawing tab switching
Adaptive Grid
 
Annotation
Leader & MLeader
Text and MText
Revcloud
Text in-place editing
Hatch/Gradient Hatch
Tables & Table styles
Field
Layer
Layer Properties Manager
Layer Filter
Layer States Manager
Xref, Block and Attribute
OLE
Raster Images
Xrefs in-place editing
Multiple block inserting
 
3D
Full ACIS modeling & editing
   
ACIS viewing
3D Orbit
 
Programming
LISP support
 
Visual Basic for Applications (VBA)
   
.NET
   
ActiveX API
 
MNU, MNS and MNL file support
Output
CTB & STB Plot Style
Plotting
Publish to PDF
 
Export
Innovation
SmartMouse
     
SmartVoice
     
Others
File Compare
Selection Preview
Match Property
Group
Quick Select
Multiline and multiline style
Region
Multiple Undo/Redo
Undo/Redo Preview
Parametric Drawing
     
Express tools
 
Supported Functions

Phần mềm thiết kế ZWCAD được phát triển bởi tập đoàn ZWSOFT từ 1995. Dành cho các kỹ sư, nhà thiết kế các ngành công nghiệp CAD/CAM và AEC. Với hơn 600.000 ngàn người sử dụng tại 80 quốc gia và 120 đối tác toàn cầu. Giải pháp của ZWCAD đã được các công ty trong nước sử dụng và đánh giá cao, phù hợp với nhu cầu, quy mô từ hàng chục cho đến hàng ngàn kỹ sư. Xem các khách hàng

© 2022 PACISOFT Vietnam - Đối tác phân phối ủy quyền chính thức ZWCAD- Cung cấp tổng thể các giải pháp CAD/CAM/3D, CAE, M&E. Truy cập: PACISOFT Website | PACISOFT Facebook | Liên hệ